Skip to Content
Mangethe Why Radio? ngifundisa abantu abasakhula ngemvelaphi yabo 3 Most embarrassing moment on radio? umuntu ongenako ukuphendula okuhle esemoyeni athuke inhlamba Any talents no one knows about?  Most of the people do not know that I can act and sing. What do you love most about Jozi FM?  Ngiyithanda ngoba ithuthukisa amakhono abantu abasha nokusiza umphakathi What sums up a well-spent weekend for you? Ngeweekend ngichitha isikhathi nimndeni wami sixoxa ngezinto ezithinta  impilo “I am in love with Soweto because of ________" Ngoba indawo ehlelekile okwazi ukwenza izinto kalula nokufunda  okade ungakwazi If you could change one thing about the world around you, what would it be? Ngingashintsha imali yegrant izingane ezisokolayo nezingane ezincane azisatholi ukondleka kahle ngale mali kuphuzwa ngayo amatshwala ngiyisebenzisele ezintweni  ezingenza kuvuleke amathuba  omsebenzi Name 5 people would you like to host at a dinner party and why: Vusizwe  Langa, Phelephele, Sthaba, Sipho Hadebe abantu abathembekile nabadlala igxathu elikhulu ekwenzeni izinto Who would you bring back from the dead and why: ubaba UNelson  Mandela ngoba wayengumholi owayefuna ukuthuthukisa  Izwe nowalwela  ubantu abamnyama ukuthi nabo kube lula kubo ekwenzeni  izinto ezenziwa abantu abamhlophe What super power would you have and what would you use it for? Okuthi ngibe nemali engingasiza ngayo ekwakheni indawo engasiza bonke abantwana esebazinikela ezidakamizweni ezinjenge Nyaope
May 15, 2018